ประชุมคณะกรรมการสมาคม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15:00 น ที่บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรียนคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์แห่งประเทศไทย
 
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่าง 3:00 - 4:30 น. ณ บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 
1) ความคืบหน้าการจัดเตรียมงานนิทรรศการ FEA ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
2) กำหนดวันประชุมสามัญ ประจำปี 2553 และวาระการประชุม
3) กำหนดวันสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แอโรโซลใหม่ ๆ
4) สรุปจำนวนสมาชิกที่ยังไม่ได้ชำระค่าสมาชิก ประจำปี 2552
 
หากท่านใดไม่สะดวกในวัน และเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อ พรศักดิ์ ต่างประภา, เลขานุการ โทร 038-458-680 ถึง 3, อีเมล์ info@thaiaerosol.com จักขอบพระคุณยิ่ง

 

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links