ปริมาณการผลิตสเปรย์ของประเทศญี่ปุ่นปี 2011

AIAJ (Aerosol Industry Association of Japan) ได้ประมาณจำนวนผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่ได้บรรจุในปี 2011 อยู่ที่ 546,213,000 กระป๋อง เพิ่มขึ้น 5.2% จากปี 2010 โดยแยกประเภทได้ดังนี้

 

15.4% Insecticides

7.3%   Paints

14.5% Household Products

50.1% Personal Products

6.8%  Industrial Products

3.4%  Automotive Products

2.5%  Others 

 

สำหรับภาชนะบรรจุสเปรย์ที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นในปี 2011 แยกประเภทได้เป้น

55.9% Tinplate Cans

43.2% Aluminium Cans

0.9%  Plastic Cans

 

แหล่ง: Spray Technology magazine July 2012

 

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links