ประชุมสามัญประจำปี 2556

ขอรียนเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมสามัญประจำปี 2556 ณ ไบเนค บางนา ห้อง MR221 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 13:00 - 17:00 น โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. นายกสมาคมกล่าวเปิดงาน

2. สรุปกิจกรรมในปี 2555

3. รายงานงบการเงิน

4. อนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าใช้จ่าย

5. ปริมาณผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ในปี 2555

6. สรุปจำนวนสมาชิกสมาคม

7. เลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่

8. สัมมนา

สมาชิกท่านใด ต้องการลงเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ กรุณาส่งชื่อมายังเลนุการสมาคม, พรศักดิ์ ต่างประภา, ภายในเดือนเมษายน 2556 จักขอบพระคุณยิ่ง


 

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links