เชิญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2558

เรียน สมาชิกสมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย

 

เนื่องด้วยข้อบังคับสมาคมในหมวดที่ 7 ข้อ 28 & 29 และมติของคณะกรรมการสมาคมกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประขุมไบเทค ห้อง MR219 ชั้น 2 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 

13:30 – 14:30 – ประชุมสามัญ

1.             นายกสมาคมกล่าวเปิดงาน

2.             สรุปกิจกรรมในปี 2557

3.             รายงานงบการเงิน

4.             อนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าใช้จ่าย

5.             ปริมาณผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ในปี 2557

6.             สรุปจำนวนสมาชิกสมาคม

 

14:30 – 15:00 – พักรับประทานอาหารว่าง     

 

15:00 – 17:00 – สัมนากฎข้อบังคับใหม่สำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยโดยคุณ อาทร โกมลพันธ์พร สัมมนาบรรยายเป็นภาษาไทย ส่วนเอกสารบรรยายแสดงเป็นภาษาอังกฤษ

 

การเข้าร่วมประชุมสามัญ และสัมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุม โดยส่งเอกสารยืนยันไปที่คุณ พรศักดิ์ ต่างประภา เลขานุการสมาคม ที่เบอร์แฟ็กซ์ 038-458-684 หรืออีเมล์ info@thaiaerosol.com ภายในวันที่ 18 เมษายน 2558

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links