สัมมนาแนวทางความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมแอโรโซล

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 13:00 – 16:15 น.
ที่บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด, นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์, ซอย 11.

13:00 – 14:30 น. ความปลอดภัยทั่วไปในการจัดเก็บ และการใช้ LPG โดยบริษัท ยูนิคแก๊ส ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
14:30 – 14:45 น. พักทานอาหารว่าง
14:45 – 16:15 น. ความปลอดภัยในการผลิตแอโรโซล และการขนส่ง
โดยบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ่ง จำกัด

สัมนาครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาติดต่อ คุณพรศักดิ์ ต่างประภา,
เลขาสมาคม สำหรับสำรองที่นั่ง ที่ pornsak@com.daizo.co.jp หรือโทร 038-458-680 ถึง3 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2552

   
   

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links