ประชุมสามัญประจำปี 2561

เนื่องด้วยข้อบังคับสมาคมในหมวดที่ 7 ข้อ 28 & 29 และมติของคณะกรรมการสมาคมกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน พศ 2561 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ห้อง MR211 (ชั้น 2) โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

13:00 – 14:00 – ประชุมสามัญ

1.             นายกสมาคมกล่าวเปิดงาน

2.             สรุปกิจกรรมในปี 2560

3.             รายงานงบการเงิน

4.             อนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าใช้จ่าย

5.             ปริมาณผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ในปี 2560

6.             สรุปจำนวนสมาชิกสมาคม

14:00 – 14:30 – พักรับประทานอาหารว่าง

14:30 – 16:30 – สัมนา ฉลากสิ่งแวดล้อม ประเภท 2 ตามมาตราฐาน ISO 14021” โดย ดร.กัญญาณี  แสงเกียรติยุทธ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

การเข้าร่วมประชุมสามัญ และสัมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุม โดยส่งเอกสารยืนยันไปที่คุณ พรศักดิ์ ต่างประภา เลขานุการสมาคม ที่เบอร์แฟ็กซ์ 038-458-684 หรืออีเมล์ info@thaiaerosol.com ภายในวันที่  30 มีนาคม 2561

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links