การก่อตั้งสมาคม
จดทะเบียน : : 1 ตุลาคม 2550
สำนักงาน :  ภายในบริษัท สวอน อินดัสทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุผล :
 1. การใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ในประเทศไทยยังอยู่ในอัตราต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศตะวันตกและอเมริกา ส่วนหนึ่งเนื่องจากการขาดการทำความเข้าใจที่ถูกต้อง ในด้านมาตรฐานความปลอดภัย และขาดเวทีการร่วมกันแก้ไขปัญหา
 2. ศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทยยังไม่โดดเด่นเพียงพอ เมื่อเทียบกับการพัฒนาทางอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศเพื่อนบ้าน เสี่ยงต่อการสูญเสียสถานภาพการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
ผู้เริ่มก่อการ
 1. บริษัท อลูคอน จำกัด มหาชน
 2. บริษัท ไซเบอร์แพคจำกัด
 3. บริษัท มิตานิ (ไทยแลนด์) จำกัด
 4. บริษัท พรีซิชั่น วาล์ว (ประเทศไทย) จำกัด
 5. บริษัท เอส ซี ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด
 6. บริษัท สวอน อินดัสทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 7. บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด


 

ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย เพื่อเพิ่มอำนาจการแข่งขัน และการขยายตัวในการผลิตที่ได้มาตรฐาน และราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

 

 

 1. เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมสเปรย์ในประเทศไทย
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทยให้ก้าวหน้า ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพความปลอดภัย และ การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
 3. สร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในการขยายการผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ในประเทศไทย
 4. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดทั้งหลายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สเปรย์ในประเทศไทย
 5. สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่สมาคมให้การรับรอง
 6. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทันสมัยทั้งด้านการตลาด เทคโนโลยี่ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และโลจิสติกส์
 7. เป็นเวทีร่วมทางความคิดเพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สเปรย์ในประเทศไทย

 

 

 1. ร่วมกำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทยในแต่ละกลุ่มสินค้า รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มอำนาจสูงสุดของการแข่งขันในตลาด
 2. แลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการตลาด การค้า และวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ
 3. เป็นตัวแทนสมาชิกในการเจรจากับทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในเรื่องที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักการต่อรอง
 4. ส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์เพื่อการส่งออก
 5. เป็นตัวแทนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทยในเวทีระดับประเทศ
 6. เพื่อจัดหาและให้บริการด้านความรู้และการฝึกอบรมแก่สมาชิกและผู้บริโภค
 7. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย โดยผ่านทางเว็บไซท์และเว็บบอร์ด

Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links